Kabid Anggaran


Kabid Anggaran
 1. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian dan pengendalian di bidang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
 2. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaranmempunyai fungsi :
 1. perencanaan bidang pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
 2. pengkoordinasian perencanaan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
 3. pengkoordinasian perencanaan di bidang belanja daerah yang diusulkan oleh Dinas/Unit Kerja dan pihak lain yang terkait belanja daerah dan pembiayaan daerah dari pihak lainnya;
 4. penyelenggaraan inventarisasi permasalahan dibidang pendapatan dan belanja daerah serta menganalisis dan pemecahannya untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Badan lebih lanjut;
 5. penyusunan bahan alternatif kebijakan perencanaan dan pendapatan dan belanja daerah;
 6. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
 7. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan APBD;
 8. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta pengesahannya;
 9. penyiapan bahan pelaksanaan APBD;
 10. penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukkan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah;
 11. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi di bidang anggaran.
 12. penyusunan perkiraan belanja keuangan daerah;
 13. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 14. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.